Dokumenty

Regulaminy i procedury

WYKAZ PROCEDUR I REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIWNOWIE

WYKAZ PROCEDUR I REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIWNOWIE

 1. Procedury przyjmowania oraz rozpatrywania skarg w SP w Dziwnowie.
 2. Procedury dotyczące spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów SP w Dziwnowie.
 3. Procedury postępowania wobec ucznia z dłuższą nieobecnością w szkole.
 4. Procedury dotyczące rozpoczynania i zakończenia zajęć szkolnych w SP w Dziwnowie.
 5. Regulamin przydziału dzieci do klas pierwszych w SP w Dziwnowie.
 6. Procedury obiegu informacji w SP w Dziwnowie.
 7. Procedury udostępniania dokumentacji szkolnej.
 8. Procedury wyboru programów nauczania i podręczników w SP w Dziwnowie.
 9. Regulamin dyżurów nauczycieli w SP w Dziwnowie
 10. Procedury udzielania uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w SP w Dziwnowie.
 11. Procedury postępowania na wypadek wystąpienia niepożądanych zachowań uczniów SP w Dziwnowie.
 12. Zasady organizacji wycieczek szkolnych.
 13. Regulamin przyznawania stypendium edukacyjnego, sportowego i artystycznego dla szczególnie uzdolnionych uczniów SP w Dziwnowie.
 14. Procedura kontaktów z rodzicami w SP w Dziwnowie.
 15. Procedura postępowania w przypadku ucznia utrudniającego prowadzenie lekcji.
 16. Procedura postępowania nauczyciela z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze.
 17. Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne.
 18. Zasady przebywania w szkole osób nie będących pracownikami szkoły.
 19. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego.

Regulaminy

Procedury

Statut szkoły

 Standardy Ochrony Małoletnich

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2024/2025