Pedagog

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz.

 Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

Pedagog szkolny to rzecznik praw ucznia, dla którego celem nadrzędnym jest dobro dziecka. 

Jest otwarty na jego potrzeby, a swoimi działaniami zmierza do rozwiązania jego problemów.  Nie zastępuje rodziców ani wychowawców, ale wspomaga ich w udzielaniu pomocy, korzystając ze współpracy specjalistów i takich instytucji jak MOPS, PPP, CPR, Policja.  Zadania , jakie stoją przed pedagogiem,  mieszczą  się w obszarze wychowania, profilaktyki, opieki oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Główne zadania  pedagoga:

1/Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze.

2/Prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące dzieci         i młodzież.

3/Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce.

4/ Występowanie do dyrektora szkoły po uzgodnieniu z dziećmi, rodzicami, wychowawcą klasy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, o zorganizowanie zajęć korekcyjno-wyrównawczych, terapii pedagogicznej na terenie szkoły lub zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci wymagających takiej pomocy.

5/ Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

6/ Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.

7/ Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi specjalistami w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

8/ Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów         ( naruszenie regulaminu szkoły lub prawa)

9/Prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.

10/Doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

1/Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

2/Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

3/Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

4/Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

5/Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.

6/Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Rodzicu, odwiedź pedagoga, gdy:

–  jesteś zaniepokojony zachowaniem swojego dziecka,
– potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
– znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej,
– nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Telefon:  881933689

Telefon sekretariat szkoły: 91 38 13 579

e-mail: sp@dziwnow.pl

( z dopiskiem do pedagoga)

www.sp.dziwnow.pl

Organizacja pomocy pedagogiczno – psychologicznej

W każdej placówce oświatowej pomoc udzielana przez pedagoga, psychologa oraz innych zatrudnionych specjalistów regulowana jest zapisami zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie zasad udzielani i organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach   z dnia 30 04 2013

Najważniejsze informacje na temat zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warto przypomnieć, że pomoc pedagoga, psychologa, logopedy  i innych specjalistów na terenie szkół i przedszkoli jest  bezpłatna i może z niej skorzystać każdy, kto w danym momencie takiej pomocy potrzebuje. Zorganizowana pomoc udzielana jest za zgodą i po poinformowaniu rodziców bądź opiekunów.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w Szkole Podstawowej  w Dziwnowie

– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne na podstawie opinii Poradni i własnej diagnozy prowadzą pani Teresa Winiarska i pani Małgorzata Szumna

– zajęcia rewalidacyjne na podstawie orzeczenia Poradni prowadzą panie Anna Krzewina Pelasik i pani Beata Jabłonowska – Naumuk

– zajęcia logopedyczne na podstawie opinii Poradni i diagnozy specjalisty prowadzi pani Agata Trojak

– zajęcia o charakterze terapeutycznym prowadzi pedagog szkolny.

Bezpieczne wakacje

Dzień 14 VI 2017 r.  można nazwać kolejnym dniem profilaktyki w naszej szkole. W tym dniu gościł u nas zespół teatralny, który prezentował bezpieczne zachowanie na dużej budowie. Był to kolejny etap realizacji projektu „Bezpieczni na budowie” , który w naszej szkole upowszechnia firma „Skanska”.

Także tego dnia z uczniami klas I – VI spotkali się Policjanci, którzy mówili o tym,  jak bezpiecznie spędzić wakacje. Przestrzegali przed niebezpiecznymi zachowaniami i uczyli jak zachowywać się w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

Uczniowie klas I – III mieli bardzo dużo ciekawych pytań i spostrzeżeń, na które odpowiadali nasi Policjanci – Anna Kempa i Arkadiusz Surowiecki.

Pedagog szkolny

Seksualność młodzieży w wieku szkolnym.

26 maja 2017 roku uczestniczyłam w konferencji „Seksualność młodzieży w  wieku szkolnym”, która odbyła się w  Szczecinie.  Profesor dr hab. Zbigniew Izdebski,  zapoznał nas z wynikami najnowszych badań nad seksualnością Polaków, ze szczególnym odniesieniem do tendencji występujących w grupie nastolatków.   Profesor zwracał uwagę na odpowiedzialność spoczywającą na nauczycielach, uczących przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, których zadaniem jest wspieranie prawidłowego rozwoju seksualnego młodzieży.

Sprawozdanie z realizacji programu „Bezpieczna Szkoła” 2016/2017  w Szkole Podstawowej  im 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie.

 Szkoła Podstawowa w Dziwnowie  w 2015 roku zdobyła Honorowy Certyfikat Bezpiecznej Szkoły. Realizowaliśmy zadania dotyczące cyberprzemocy.

Temat cyberprzemocy i agresji rówieśniczej jest nadal tematem priorytetowym w naszej szkole. Zgłaszając się do tegorocznego programu również położyliśmy nacisk na ten problem i realizowaliśmy działania i związane z tą tematyką.

1/  Wrzesień – Jak co roku, na początku września dzieci z klasy I odwiedzili Policjanci. W ramach programu „Gryfuś i przyjaciele” pani policjantka Anna Kempa omówiła m.in. tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, prawidłowym zachowaniem się w domu,  w szkole i na podwórku. Każdy pierwszak otrzymał „Elementarz Zasad Bezpieczeństwa”- książeczkę opisująca w sposób łatwy i przyjemny zasady, którymi należy się kierować,             aby dziecku nie stało się coś złego  i przykrego.

2/Październik – Akademia Puchatka – Ogólnopolski test realizowany jest w klasie pierwszej w ramach VIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, organizowanego przez firmę Maspex, we współpracy z Biurem Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Akcja uzyskała patronat honorowy Komendanta Głównego Policji oraz  Kuratoriów Oświaty w Polsce.

3/Listopad – Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki – „Światowy Dzień Życzliwości           i Pozdrowień”. Realizacja projektu, w którym uczniowie uczyli się porozumiewać bez przemocy i agresji. Wybierali najbardziej życzliwych uczniów w swoich klasach.

4/ Grudzień –  Porozumienie bez przemocy – „Kalejdoskop, czyli poznajmy się i szanujmy

nawzajem” – przedstawienie edukacyjno-profilaktyczne.

5/ Sytuacje kryzysowe w szkole – klasy 2 i 3 spotkały się z panem Robertem Janiszewskim – strażakiem z Kamienia Pomorskiego. Przekazał  wiele ciekawych informacji dotyczących bezpieczeństwa p. pożarowego i ratownictwa medycznego.

6/ Styczeń –  W ramach realizacji programu profilaktyki szkolnej „Bezpieczna Szkoła” uczniowie spotkali się z Policjantami Aleksandrą Berenda i Rafałem Bardynem.  Policjanci w klasach szóstych poruszyli kwestię przemocy, cyberprzemocy i agresji rówieśniczej.  Omówili skutki i konsekwencje takich zachowań.

7/ Luty – Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych.  Spotkanie z uczniami                               klas I –III przedstawiciela Sanepidu  pani Antoniny Kaweckiej i Policjanta Rafała Bardyn.    Rozmowa na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia w czasie wolnym od nauki.

 8/  W ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kamieniu Pomorskim,  klasa 4 „a” realizuje program „Bieg po zdrowie”. Celem programu jest zwiększenie wiedzy uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów

9/ Marzec – Bezpieczna Szkoła- „Niebieski wieloryb”- rozmowy na temat cyberprzemocy    w klasach prowadzone przez wychowawców, na apelu przez pedagoga, informacje   o zagrożeniach przesyłane drogą elektroniczną do rodziców.

10/ Kwiecień– udział w Turnieju „Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowymktóry obejmował testy teoretyczne, jazdę rowerem z zachowaniem zasad ruchu po „miasteczku rowerowym”, tor sprawnościowy, składający się z 14 przeszkód, które trzeba było pokonać na rowerze i egzaminu praktycznego z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

11/ Spotkanie z Policjantami z Komendy Powiatowej w Kamieniu Pomorskim, Anną Kempa  i Dariuszem Surowieckim – Realizacja programu „Bezpieczna Szkoła” – przemoc, agresja rówieśnicza, cyberprzemoc w klasach IV – VI.

12/Udział pedagoga szkolnego w konferencji „Depresja – porozmawiajmy o niej”-                    Kamień Pomorski.

13/ Udział pedagoga szkolnego w szkoleniu – Procedura niebieskiej karty, przeciwdziałanie przemocy rodzinie.

14/ Realizacja programu „Bieg po zdrowie”. Przedstawienie klasy czwartej pod tytułem:          „Zły sen, czyli dziękuję, nie palę”.

15/ W ramach „Bezpiecznej szkoły” przystąpienie Szkoły do corocznej kampanii z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli :

-„Postaw na rodzinę” – pod hasłem   „Dobre relacje w rodzinie chronią dzieci przed alkoholem”

– „Zachowaj trzeźwy umysł” – pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni – czyli o relacjach”

16/ Maj – Szkolenie rady pedagogicznej „Sytuacje kryzysowe w szkole  – bezpieczeństwo        p. pożarowe”. Przygotowanie Szkoły do próbnej ewakuacji.

17/Sytuacje kryzysowe w szkole –  bezpieczeństwo p. pożarowe. Próbna ewakuacja.

18/ Bezpieczna Szkoła – udział  uczniów klas trzecich  w X- tym  turnieju wiedzy                   „Bądź bezpieczny z Gryfusiem”

19/ Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym -udział szkoły w programie „Bezpieczeństwo          na budowie”. Realizacja zadań konkursowych. Spektakl profilaktyczny czerwiec 2017.

20/ Czerwiec– „Bezpieczne wakacje 2017” – realizacja szkolnego programu profilaktyki na zajęciach wychowawczych przez pedagoga, wychowawców, pielęgniarkę szkolną,  policję.

Profilaktyka szkolna- „Zachowaj trzeźwy umysł”

Jak co roku o tej porze nasza Szkoła przystępuje do realizacji kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Tegoroczna kampania przebiega pod hasłem „Na skrzydłach przyjaźni – czyli o relacjach”

„Grupa rówieśnicza staje się dla dziecka atrakcyjniejsza niż dorośli, bo daje możliwość uczenia się ról społecznych, których dziecko nie może pełnić w rodzinie czy w szkole.”

Główne cele główne kampanii:

 • Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży,
 • Uświadomienie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę,
 • Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych,
 • Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów).

Cele dodatkowe kampanii:

 • Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej,
 • Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Profilaktyka szkolna „Postaw na rodzinę”

Od wielu lat nasza Szkoła bierze udział w  kampanii „Postaw na rodzinę”,    której tegoroczne hasło brzmi: „Dobre relacje w rodzinie chronią dzieci przed alkoholem”

„W najnowszej edycji apelujemy do rodziców, by nie oswajali dzieci z alkoholem. Przekonujemy, że dobra komunikacja w rodzinie i znajomość problemów dziecka skutecznie chronią je przed używkami. Apelujemy do uczniów, by nie próbowali dorównać kolegom, którzy mają już za sobą eksperymenty z alkoholem. Uczymy, jak ze sobą rozmawiać  i zachęcamy do ustalenia wspólnych reguł dotyczących używek.”

Dobre relacje w rodzinie chronią dzieci przed alkoholem!

 1. Dzieci próbują alkoholu za zgodą rodziców!
 2. Eksperymenty z używkami często kończą się tragicznie!
 3. W kampanii „Postaw na rodzinę!” apelujemy do rodziców by byli dobrym przykładem. Uczymy dzieci mówić „nie” używkom!

Zdaniem psychologów i pedagogów nic nie chroni dzieci przed sięganiem po alkohol               i narkotyki tak skutecznie, jak rodzina. Nieletni, którzy wynieśli z domu przekonanie, że nie wolno im pić alkoholu, są mniej skłonni do sięgania po używki.   Obydwie Kampanie sponsoruje i wspiera GKRPAiN w Dziwnowie.

Finał kampanii odbędzie się na corocznym festynie organizowanym przez rodziców                    i GKRPAiN, w czerwcu 2017 roku.

„Depresja –  porozmawiajmy o niej”

12 kwietnia 2017 roku uczestniczyłam w konferencji   „Depresja –  porozmawiajmy o niej”,  temacie przewodnim  obchodów Światowego Dnia Zdrowia.                                                                        Psycholog z PPP w Kamieniu Pomorskim przekazywała informacje na temat depresji i sposobów radzenia sobie z nią. Mówiła też o wczesnym rozpoznawaniu depresji, która coraz częściej dotyka dzieci.

Czym jest depresja?

Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej  niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat. Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy. Dlatego obserwujmy najbliższych,   by w odpowiednim momencie podać im pomocna dłoń i zachęcić do leczenia.

Wychować geniusza?

/Artykuł do poczytania przy  kawie/

Opracowała: Paulina Śliwińska, edukatorka, pasjonatka samorozwoju, zdrowego trybu życia, animatorka sportowa, autorka artykułów i publikacji z dziedziny biomedycyny i inżynierii genetycznej, od lat fascynuje się tematami związanymi z rozwojem, doskonaleniem i kompetencjami miękkimi

W czasach, w których niemal każde dziecko swobodnie obsługuje komputer, ma smartfona, wie, jak zaprogramować telewizor, a dane trzyma w „chmurze” i porozumiewa się przynajmniej w jednym obcym języku, wydawać się może, że wszystkie maluchy są genialne. Część rodziców uważa, nie bez racji zresztą, że rozwój ich pociech powinien następować stopniowo i być procesem naturalnym. Dzieje się tak dlatego, że w powszechnej świadomości dzieciństwo czy okres dorastania w szerszym rozumieniu powinny być czasem beztroski i szczęścia, kiedy to w młodym człowieku wykształcą się właściwe wzorce społeczne, mające wpływ na całe jego przyszłe życie. Tacy rodzice dość rzadko obarczają swoje dzieci dodatkowymi zajęciami, które wykształciłyby lub rozwinęły ich ponadprzeciętne zdolności.

Nie jest to jednak regułą. W coraz bardziej rozwijającym się i bogacącym społeczeństwie tzw. klasa średnia wyższa pragnie zapewnić potomstwu rozwój proporcjonalny do wysokiego statusu rodziców. Z tego powodu dzieci realizują dostosowany do ich „potrzeb” program zajęć mający rozwinąć ich ponadprzeciętne talenty (jeżeli je mają) lub… je wykreować. Stąd niesamowita wręcz popularność książek i publikacji poradnikowych w rodzaju „Jak wychować geniusza”. Być może warto zadać sobie pytanie, po co?

Według nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Marty Przybysz „Rodzice często oczekują, że dziecko będzie wybitne ze wszystkich przedmiotów, opłacają mu od najmłodszych klas korepetycje i dodatkowe zajęcia, przeciążają dziecko i w pewnym momencie coś w nim pęka, po czym już nic nie chce robić”. Nauczyciel też może odegrać dwojaką rolę w edukacji dziecka: zrazić je do przedmiotu lub zarazić je pasją. Okazuje się ponadto, że dziecko przeciętnie uzdolnione, które systematycznie się uczy i odrabia lekcje, może uzyskać lepsze wyniki niż uczeń szczególnie uzdolniony, który nie pracuje systematycznie.

Badania wykazują, że zwiększenie aktywności edukacyjnej dziecka w nauczaniu początkowym rzadko przekłada się na osiąganie przez nie lepszych wyników w późniejszym okresie. „Wyhodowanie” geniusza to zatem zadanie niełatwe i na pewno pracochłonne. Jeżeli więc dziecko już od najmłodszych lat wykazuje zwiększone predyspozycje w jakiejś dziedzinie, należy nie tylko dać mu szansę rozwijać swoje umiejętności, ale przede wszystkim zapewnić mu ogólny rozwój na wielu płaszczyznach. Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez rodziców jest skupienie uwagi tylko na tej dziedzinie, w której pociecha wykazuje większe zdolności. Według psychologów może to doprowadzić do naturalnego wypalenia – świetnie zapowiadające się dziecko, natrafiając na problem, porzuci go, zamiast rozwiązać, niwecząc w ten sposób dotychczasowe sukcesy. „U dzieci zdolnych najczęściej jest tak, że intelekt przyśpiesza, a w tyle zostaje rozwój społeczny, emocjonalny czy fizyczny. Żeby dzieci zdolne rozwijały się harmonijnie, na ogół od wczesnych lat muszą być socjalizowane” – wyjaśnia psycholog Anna Kałuba-Korczak. Wynika z tego, że skoro cechą dziecka zdolnego jest nieharmonijność, trzeba podciągnąć do średniej te sfery, które tego wymagają.

Udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że największy wpływ na intelektualny rozwój dzieci, zarówno tych naturalnie uzdolnionych, jak i tych, które za takie chcą uchodzić (lub jest to pragnienie ich rodziców), ma czytanie. Truizm? Z pewnością, ale okazuje się, że ten – wydawałoby się – banalny sposób, do tego dostępny dla każdego bez względu na status społeczny, jest powszechnie ignorowany. Tylko niewielki procent rodziców regularnie czyta książki dzieciom, a przede wszystkim z dziećmi. Wymaga to czasu i skupienia, odpowiedniego doboru lektury, cierpliwości i systematyczności, czyli wszystkiego, czego przeważnie współczesnym rodzicom brakuje.

„Wielu badaczy jest zgodnych, że wszystkie małe dzieci są geniuszami. Mają one pamięć fotograficzną, potrafią rozróżnić widziane ilości elementów (choć najczęściej nie potrafią ich nazwać, bo nikt im nie podał nazw dla określonych obrazów), mają zdolności telepatyczne i jasnowidzenia. Wszystkie małe dzieci są lingwistycznymi geniuszami – mogą nauczyć się dowolnego języka w ciągu pierwszych lat życia. Każde zdrowe małe dziecko może nauczyć się absolutnie wszystkiego, co zostanie mu przedstawione w jasnej, czytelnej formie. Maluchy uczą się niezwykle szybko, najczęściej bez powtarzania, które jest niezbędne dla dorosłych. Dzieci trzy-, czteroletnie wszechstronnie rozwijane mogą w kilka sekund wykonywać skomplikowane obliczenia matematyczne w pamięci, czytać ze zrozumieniem książki, nauczyć się kilku języków obcych, grać na instrumentach, a nawet komponować własne utwory muzyczne” – twierdzi Anna Czerska z Instytutu Rozwoju Małego Dziecka.

Chcesz, aby twoje dziecko było wyjątkowo inteligentne? Wyjdź poza schemat i rozwijaj prawą półkulę jego mózgu, uważaną przez naukowców za odpowiedzialną za kreatywność, odkrywczość czy odczucia sensoryczne i emocje. Badania dowiodły, że ludzie uznani za geniuszy używają obu półkul mózgowych w sposób zrównoważony. Dorośli pracują zwykle lewą, logiczną półkulą. Tymczasem u dzieci do trzeciego roku życia dominuje prawa, intuicyjna półkula. Początkowo lewa jest niedojrzała, ale między trzecim a szóstym rokiem życia powoli przejmuje dowodzenie. A to właśnie prawa półkula odpowiedzialna jest za większość niezwykłych zdolności dziecka”. Prawa półkula „myśli” globalnie, całościowo, dzięki niej potrafimy budować modele trójwymiarowe i rozwijać orientację przestrzenną. Dlaczego jest to tak ważne? Krótko mówiąc, chodzi o wyobraźnię. A raczej o nieskrępowaną wyobraźnię, która – jak chcą uczeni – jest wizytówką ludzi ponadprzeciętnie uzdolnionych, których nie ograniczają standardy i wynikające z nich bariery, dzięki czemu mogą tworzyć i wymyślać niejako ponad przyjętymi powszechnie normami.

Chcąc zatem wychować małego geniusza, od najmłodszych lat rozwijaj jego wyobraźnię, przede wszystkim czytaj z nim i dla niego przynajmniej godzinę dziennie. Wytwórz w dziecku instynkt poznawczy, niech będzie głodne świata, ciekawskie, spragnione wiedzy. Nie oczekuj od niego określonych wyników, pozwól maluchowi samemu decydować – zmuszanie od najmłodszych lat do „bycia matematykiem” przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego, a często dodatkowo może przysporzyć problemów wychowawczych.  Wiliam Wharton napisał: „Kochać kogoś to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest” – nie zapominajmy kochać naszych dzieci właśnie w taki sposób.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

Dzisiaj, 21 listopada, przypada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.  Do tego dnia przygotowywaliśmy się od dawna.

Uczniowie klas czwartych i piątej wykonali prace plastyczne na temat życzliwości pod czujnym okiem pani Mirosławy Romańczyc. Uczniowie w klasach IV – VI wybierali najbardziej życzliwe koleżanki i kolegów.

W klasie VI „a” są to Kamil Przybyszewski i Aleks Wieczorek, w VI „b” Julia Kaniewska i Natalia Katarzyńska, w V Klaudia Kosmała i Aleks Burakiewicz, w IV „ a” Ola Kamińska,     Ala Szubartowska, Ala Szulc, w IV „b” Martyna Zięba.                                                             Uczniowie klas trzecich wykonali laurki dla pracowników socjalnych – bo dzisiaj jest też Ich święto. Razem z wychowawczyniami p.p Renatą Klimecką i  Małgorzatą Szumną  udali się do OPS-u. z życzeniami. Oświetlenie prac plastycznych wykonał pan Marek Zięba.

W przygotowanie tego dnia zaangażowali się uczniowie:  Piotrek Kopeć, Natalka Nowakowska, Alicja Warylak, Julia Różnicka i praktykantka pani Ewa Szczurowska.                                                          W holu szkoły wszystkich uczniów rodziców i nauczycieli przy kameralnej muzyce witały panie z Rady Rodziców –  Iwona Malinowska, Anna Beyer i Pedagog Szkolny.                      Na początek Dnia życzliwości każdy otrzymywał słodki upominek, który wywoływał uśmiech i radość, bo takie jest m. innymi przesłanie tego dnia. Pani Bożena Dudka wystawiła Kronikę Szkolną, gdzie można było napisać życzenia z okazji dzisiejszego Święta.  Dzień Życzliwości w Naszej Szkole nie kończy się dzisiaj, będzie trwał cały rok!

Pedagog szkolny Zdzisława Herezo-Kaznowska

Muzyka i mózg – dźwięki czynią nas inteligentnymi

Opracowała: Paulina Śliwińska, edukatorka, pasjonatka samorozwoju, zdrowego trybu życia, animatorka sportowa, autorka artykułów i publikacji z dziedziny biomedycyny i inżynierii genetycznej, od lat fascynuje się tematami związanymi z rozwojem, doskonaleniem i kompetencjami miękkimi

Prowadzone od lat badania naukowe wykazują niezbicie, że nauka grania na instrumentach wpływa bezpośrednio na rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny dzieci i młodzieży.  Jak podaje Akademia Rocka edukacja muzyczna:

 • sprzyja plastyczności mózgu, powstawaniu nowych połączeń neuronalnych (Gotffried Schlaug – Harvard Medical School),
 • wpływa na podwyższenie poziomu sprawności umysłowej i motorycznej,
 • poprawia funkcjonowanie poznawcze – pamięć roboczą, długotrwałą, werbalną (Agnes Chan – uniwersytet w Hong Kongu),
 • ułatwia naukę czytania i języków obcych (Lutz Jäncke – uniwersytet w Zurychu),
 • wiąże się z trwałym wzrostem IQ (Glen E. Schellenberg – uniwersytet w Toronto),
 • uczy dokładności, systematyczności, wytrwałości i sumienności.

Dowiedziono, że za grę na instrumencie i wykonywanie obliczeń matematycznych odpowiadają te same struktury w mózgu, dlatego dzieci kształcone muzycznie mają łatwość nauki przedmiotów ścisłych. Ponadto edukacja muzyczna wspiera rozwój takich kompetencji kluczowych jak:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym i językach obcych,
 • kompetencje matematyczne,
 • umiejętność uczenia się,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie.

Muzyka uczy myślenia abstrakcyjnego, które – co dowiedziono już w latach 30. XX wieku – przyczynia się do rozwoju intelektualnego dziecka. Grając, uczymy się skupiać uwagę, ćwiczymy pamięć, koncentrację, uczymy się wyrażać emocje i uczucia, zwiększamy zdolności motoryczne. W większości amerykańskich, kanadyjskich i skandynawskich szkół nauka gry na instrumentach jest obowiązkowa. Uczeń zazwyczaj musi przyswoić sobie umiejętność gry na przynajmniej dwóch instrumentach, nauczyć się zapisywać i odczytywać nuty, z czego zdaje testy. Ponadto większość uczniów gra w szkolnych zespołach, co nie tylko buduje poczucie wspólnoty i przynależności do grupy, ale też świetnie socjalizuje młodzież.

Pedagog SP- Dziwnów

Zachęcajmy dzieci do nauki gry na wybranym przez nich instrumencie, a po latach docenią jakie mają cenne umiejętności.

W naszej szkole na zaproszenie pani Dyrektor prezentowali się uczniowie ze Szkoły Muzycznej w Kamieniu Pomorskim.

Uczą się w niej też uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dziwnowie Michał Dyczko  i Antonina Beyer. Wymienieni uczniowie prezentowali swoje umiejętności gry na flecie.