Świetlica

Świetlica we współczesnej edukacji szkolnej pełni bardzo ważną rolę. Nowa podstawa programowa wskazuje świetlicę, jako miejsce nie tylko przeznaczone do spędzania czasu wolnego, ale ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi. Niezwykle ważne staje się określenie głównych celów i funkcji świetlicy szkolnej.

Do naszej świetlicy zapraszamy od 7.00 do 16.00.

Aby zapisać dziecko, należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy i złożyć ją
u wychowawców świetlicy.

Szczególną opieką otaczamy uczniów klas I – III.

Celem działalności świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 • stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
 • dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków,
 • rozwijanie ich zainteresowań i zamiłowań,
 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 • kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
 • wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
 • podnoszenie kultury życia codziennego,
 • niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu zadań domowych),
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.

Dzieci uczęszczające do świetlicy, oprócz zajęć świetlicowych, mogą korzystać
z zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły np.:

 • zajęć plastycznych,
 • zajęć komputerowych,
 • zajęć sportowych,
 • zajęć językowych,
 • rytmiczno-tanecznych,

Drodzy Rodzice!

Prosimy o każdorazowe zgłoszenie przejęcia opieki nad dzieckiem nauczycielowi w świetlicy.

Wszelkie zmiany dotyczące deklaracji należy zgłosić nauczycielowi świetlicy   w formie pisemnej.

Rafał Gutowski


PRACA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ŚWIETLE PRZEPISÓW
Świetlica we współczesnej edukacji szkolnej pełni bardzo ważną rolę. Nowa podstawa programowa wskazuje świetlicę, jako miejsce nie tylko przeznaczone do spędzania czasu wolnego, ale ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi. Niezwykle ważne staje się określenie głównych celów i funkcji świetlicy szkolnej.

Cele świetlicy
zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach;
zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce;
zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej;
rozwijanie zainteresowań
Funkcje świetlicy
opiekuńcza – zapewnienie opieki uczniom;
wychowawcza – kształtowanie postaw uczniów, ich zachowań oraz cech, które są niezbędne w życiu społecznym. Ważną funkcją wychowawczą jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, kształtowania postaw twórczych, utrwalanie nawyków zagospodarowania czasu wolnego, przestrzeganie zasad kultury i wzajemnego szacunku.
Profilaktyczna – aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, prowadzenie wczesnej interwencji dla uczniów należących do tzw. grup wysokiego ryzyka, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, patologicznych, którzy często opuszczają lekcje, są odrzucani przez grupę rówieśniczą, wykazujących zachowania agresywne oraz wykazujących zachowanie uznawane społecznie za nieakceptowane;
edukacyjna – rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron dziecka, indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku warunków do odniesienia sukcesu

Zmiany w przepisach prawa
4 czerwca 2014 r. weszły wraz ze zmianami w ustawie o systemie oświaty przepisy, dotyczące zasad funkcjonowania świetlic szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 642). Zmiany te określiły zasady działania świetlic w szkole podstawowej i gimnazjum oraz w szkołach specjalnych.
Art. 67 ust. 3 ww. ustawy wprowadza obowiązek zapewnienia zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy:
pozostają pod opieką szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych;
oczekują na odebranie przez rodziców;
oczekują na dowóz organizowany przez gminę;
korzystają z wydłużonej opieki szkolnej z powodu innych niż ww. okoliczności.

Należy pamiętać, że opieką świetlicową można także objąć uczniów, którzy:
nie uczęszczają na zajęcia religii i etyki;
nie uczestniczą z powodu zwolnienia w zajęciach wychowania fizycznego.

Art. 67 ust. 4 ww. ustawy stanowi, iż na zajęciach świetlicowych nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów pod opieką jednego nauczyciela, a w przypadku szkół specjalnych oraz oddziałów integracyjnych i specjalnych zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych liczba uczniów na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela odpowiada liczbie uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego, tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół:

Art. 67 ust. 5 ww. ustawy wskazuje, że zajęcia muszą być organizowane zgodnie z potrzebami edukacyjnymi oraz rozwojowymi dzieci i młodzieży, a także ich możliwościami.
Zajęcia te powinny kłaść szczególny naciska na:
rozwijanie zainteresowań uczniów;
prawidłowy rozwój fizyczny;
odrabianie lekcji.

Asystent wychowawcy świetlicy
Ponadto zgodnie z Art. 7 ust. 1e ww. ustawy w szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie wychowawcy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod jego kierunkiem.
Art. 7 ust. 1f ustawy określa wymagania, jakie powinien spełniać asystent. Musi on posiadać wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne.
Asystent zatrudniony jest na umowę o pracę zgodnie z Kodeksem pracy, otrzymuje wynagrodzenie nie wyższe niż nauczyciel dyplomowany. Ponadto asystent musi spełniać warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela, to jest:
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
Ustawa określa, że osoba przed zatrudnieniem jej na stanowisku asystenta musi dostarczyć dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Organizacja pracy świetlicy szkolnej
Prawidłowa organizacja pracy świetlicy szkolnej może stanowić w przyszłości sukces edukacyjny, wychowawczy i opiekuńczy szkoły. Jej praca powinna być oparta o dokumenty obowiązujące w szkole – statut, program wychowawczy i program profilaktyki oraz uwzględniać wnioski wynikające z pracy rady pedagogicznej i rady rodziców. Organizacja dobrze działającej w szkole świetlicy wymaga współdziałania wielu osób.

Beata Jabłonowska – Naumuk