Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

Nowy SU

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019

 

    We wtorek 2 października 2018r., w nowym roku szkolnym 2018/2019 odbyły się w Szkole Podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie, wybory do władz Samorządu Uczniowskiego, które są pierwszym krokiem decydującym  o tym,  jakie osoby znajdą się we władzach SU,  a zatem jaka będzie jakość jego pracy.

Samorząd budzi i rozwija postawę obywatelską oraz poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, uczy demokracji i postaw prospołecznych, rozwija pasje i zainteresowania.

Wybory przygotowali i przeprowadzili przedstawiciele SU,  z ubiegłego roku szkolnego, z przewodniczącą Emilią Bieć na czele. Komisja wyborcza w składzie: Eryk Tomczak, Wiktoria Szternal, Dominika Świstak, czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów, które były powszechne(każdy uczeń miał prawo do udziału w głosowaniu), równe ( każdy uczeń miał jeden głos), bezpośrednie (każdy głosował osobiście), tajne(wybór był anonimowy), większościowe ( wybory wygrali kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów).

W demokratycznych wyborach przewodniczącą  SU,   naszej szkoły została Lena Dąbkowska –uczennica klasy IV-tej. Kolejno największą liczbę głosów uzyskali: Aga Sych, Julia  Kaniewska, Aleks Wieczorek, oraz Emilia Bieć.

Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego wierzę, że członkowie dotychczas działającego samorządu będą wspierać nowo wybrany SU, dzieląc się swoim doświadczeniem ,jak również wspierając pracę nowych jej członków.

Chciałabym podziękować Emilii Bieć, Wiktorii Szternal, Dominice Świstak, Marcie Kiersztyn i Erykowi Tomczakowi ,za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Mam nadzieję, że nadal będziecie działali na rzecz szkoły, gdyż Wasze zaangażowanie oraz doświadczenie są bezcenne.

Osobom, które uzyskały największą ilość głosów serdecznie gratuluję i zachęcam do intensywnej pracy, w bieżącym roku szkolnym, gdyż przed Wami ważne zadania.

opiekun SU Renata Włodarczyk/Kronia

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY   SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni Termin
Napisanie scenariusza i prowadzenie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Prowadzenie akademii. Anna Wesołowska Wrzesień/ czerwiec
Wybory do Rady Uczniów. Przeprowadzenie kampanii wyborczej i głosowania. Anna Wesołowska Wrzesień
Pomoc w organizowaniu różnego rodzaju apeli i akademii. Prowadzenie apeli, pomoc w organizacji. Anna Wesołowska Cały rok
Zapoznanie uczniów z obowiązkami               i zadaniami w bieżącym roku szkolnym Pogadanka, ułożenie planu pracy S.U. Anna Wesołowska Wrzesień
Systematyczne przypominanie uczniom treści dokumentów obowiązujących w szkole np. WSO Apele, lekcje wychowawcze Anna Wesołowska, Agata Trojak, wychowawcy Cały rok
Udział pocztu sztandarowego w ważniejszych  uroczystościach państwowych, kościelnych, gminnych

i szkolnych.

 

Obecność pocztu sztandarowego podczas uroczystości. Anna Wesołowska

Ewa Trzebińska-Brzezińska

3 maja,            11 listopada, cały rok
Przyjęcie klas czwartych do grupy wiekowej Apel Beata Kowalska

Agata Trojak

Anna Wesołowska

Wrzesień
Organizacja akcji charytatywnych np.świąteczna zbiórka rzeczy dla dzieci z Domu Dziecka w Wisełce;

Udział w „Szlachetnej Paczce”

Zbiórka rzeczy, organizowanie sklepiku szkolnego itp. Anna Wesołowska

 

 

Beata Kowalska

Wg potrzeb

 

 

Grudzień

Organizacja zabaw i dyskotek. Zorganizowanie uczniom czasu wolnego na terenie szkoły. Anna Wesołowska, wychowawcy Cały rok
Opieka nad miejscami pamięci w naszym rejonie. Przeprowadzenie prac porządkowych na cmentarzu przed 1 listopada. Anna Wesołowska październik
Wykonanie prac porządkowych, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy w miejscach pamięci w naszej Gminie Cały rok
Wydawanie szkolnej gazetki „Dzięcioł”. Ustalenie redakcji gazetki, systematyczne wydawanie gazetki zawierającej ważne informacje dla uczniów Anna Wesołowska Cały rok
Pozyskiwanie dodatkowych funduszy. Znalezienie sponsorów, prowadzenie sklepiku np. podczas dyskotek szkolnych, sprzedaż ciasta itp. Anna Wesołowska Cały rok
Współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną. Wspólne organizowanie  apeli, imprez. Anna Wesołowska Cały rok

 

         Zgodnie z planem pracy, we wrześniu wybraliśmy skład Rady Uczniów naszej szkoły:

przewodnicząca – Natalia Lewandowska
Agata Sych
Magdalena Jańczak
Oskar Boguta
Olivia Malinowska

Poczet Sztandarowy:
Igor Bernasiuk
Hanna Piwińska
Anna Rejchert

Mikołaj Wilczyński
Lena Liszewska
Martyna Gaza

Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą.

Opiekun S.U. Anna Wesołowska

wp_20160926_001-1

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. 5-G0 KOŁOBRZESKIEGO PUŁKU PIECHOTY  W DZIWNOWIE

Podstawa prawna

 1. Ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty.
 2. Statut Szkoły Podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie.

Cele działania

 1. Kształtowanie u uczniów pożądanych postaw społecznych.
 2. Nauka podstawowych zasad demokracji.
 3. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, tolerancji.

Sposób powoływania Samorządu Uczniowskiego

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy wybierają spośród siebie Radę Uczniów podczas corocznych wyborów szkolnych we wrześniu, zgodnie z ordynacją wyborczą.
 3. Do Rady Uczniów kandydować mogą uczniowie klas IV-VI.
 4. Udział w głosowaniu mają prawo wziąć uczniowie klas IV-VI.
 5. Komisja wyborcza powoływana jest przez opiekuna S.U.
 6. Na pierwszym spotkaniu R.U. wyłaniany zostaje przewodniczący, skarbnik, redaktor gazety szkolnej oraz inne funkcje stosowne do aktualnych potrzeb.
 7. Poczet Sztandarowy oraz Poczet Sztandarowy Rezerwowy powoływany jest przez opiekuna S.U. w czerwcu poprzedniego roku szkolnego. Uczniowie ci powinni mieć bardzo dobrą lub wzorową ocenę z
 8. Samorząd Uczniowski ma prawo do wyboru swojego opiekuna – nauczyciela spośród pracowników szkoły.

Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego

 1. Rada Uczniów jest samorządnym przedstawicielem wszystkich uczniów szkoły.
 2. Samorząd Uczniowski ma prawo do przedstawienia dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji praw i obowiązków ucznia ustalonych w statucie szkoły.
 3. Uczniowie mają prawo do wyboru Samorządu Klasowego, który jest podstawowym organem Samorządu Uczniowskiego. Sposób wyboru Samorządu Klasowego określają uczniowie poszczególnych klas. Wyboru dokonują w każdym roku szkolnym, nie później niż do 15 września.
 4. Rada Uczniów ma obowiązek kontrolować przestrzeganie obowiązujących praw i norm w szkole.
 5. Rada Uczniów może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek bądź innych źródeł. Wydatkowanie tych funduszy jest zależne od bieżących potrzeb społeczności uczniowskiej. Nad finansami czuwa skarbnik oraz opiekun S.U.
 6. Samorząd Uczniowski ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem i Radą Rodziców.
 7. Opiekun Samorządu przynajmniej raz w okresie składa Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego.
 8. Rada Uczniów najpóźniej w połowie października przedstawia Dyrektorowi plan swojej pracy na bieżący rok szkolny.
 9. Posiedzenia R.U. odbywają się stosownie do aktualnych potrzeb.
 • U. ma prawo wydawać gazetę szkolną.
 1. Członkowie R.U. mają prawo w porozumieniu z nauczycielami, dyrektorem, pedagogiem bądź opiekunem S.U. rozstrzygać sytuacje sporne, konflikty pomiędzy uczniami lub nauczycielem, innym pracownikiem szkoły a uczniami.
 • Działalność Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczna z postanowieniami Rady Pedagogicznej, Statutem Szkoły oraz ogólnie obowiązującymi zasadami i prawami.
 1. Za złamanie regulaminów obowiązujących w szkole lub niestosowne zachowanie się członek Rady Uczniów decyzją opiekuna może być usunięty z pełnionej funkcji lub z Rady Uczniów.

Postanowienia końcowe

 1. Opiekun S.U. odpowiedzialny jest za całokształt prac S.U. oraz wspomaga jego działanie.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest wszystkim uczniom szkoły podstawowej w Dziwnowie.
 3. Wnioski dotyczące poprawek do regulaminu S.U. mogą być zgłaszane przez członków S.U. , głosowane na najbliższym zebraniu, uchwalone większością głosów w obecności powyżej połowy członków R.U.

opiekun: Anna Wysocka

[download id=”30″]
[download id=”35″]
 
WP_20151006_002 (1)WP_20151006_001 (1)WP_20151005_009 (1)WP_20151005_006 (1)WP_20151005_003 (1)

Noc w szkole

WP_20170512_003Z piątku na sobotę Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował noc w szkole. Oprócz licznych zabaw, dyskoteki i maratonu filmowego, uczniowie brali udział w zajęciach edukacyjnych związanych z programem „Trzymaj formę”. Wszyscy świetnie się bawili.
Opiekę nad uczniami sprawowali p.Beata Kowalska, p. Sabina Grela, p. Anna Wesołowska i p. Rafał Gutowski.
Opiekun S.U. Anna Wesołowska
WP_20170513_011 WP_20170513_004 WP_20170513_002 WP_20170512_034 WP_20170512_031 WP_20170512_027
Z okazji zbliżających się Walentynek do naszej szkoły przybyły Amorki. Za ich pośrednictwem mogliśmy przekazać życzenia i sympatię swoim kolegom i koleżankom.
Opiekun S.U.
 WP_20170210_002 (1)

„Góra Grosza”

Jeszcze przed Świętami wzięliśmy udział w akcji „Góra Grosza”. Klasy 6 policzyły, że zebraliśmy 160 zł. Całość została wysłana do Towarzystwa Nasz Dom. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Anna Wesołowska
wp_20161221_006-1wp_20170102_001-1
Na lekcji wychowawczej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pomagali w pracach porządkowych na cmentarzu. Odwiedzili również groby nauczycieli pracujących kiedyś w szkole.
Opiekun S.U. Anna Wesołowska
wp_20161025_004-1
Jak co roku Samorząd Szkolny przed 1 listopada udał się na cmentarz, aby pomóc w sprzątaniu. Nasi uczniowie nie zapomnieli również o zapaleniu zniczy na grobach ludzi związanych z naszą szkołą oraz grobach opuszczonych.
WP_20151029_003 (1) WP_20151029_004 (1) WP_20151029_005 (1) WP_20151029_009 (1)