Kolejny raz zapraszam uczniów naszej szkoły do realizacji projektu edukacyjnego

„Źródła historyczne w moim domu.” Głównym założeniem projektu jest rozwijanie świadomości otaczającej nas i wszechobecnej historii, poczucia tożsamości i przynależności do grupy społecznej,  poznanie swojej rodziny,  „małej ojczyzny”, jej zabytków, historii, zmiennych losów, wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat życia rodzinnego i  społecznego.

Przyniesie  to wymierne korzyści w zakresie poszerzania wiedzy, na temat źródeł historycznych będących dowodem wiedzy o regionie, poznania zwyczajów we własnej rodzinie i najbliższym otoczeniu. Wszystkie działania, w ramach realizowanego projektu wzbogacą wiedzę uczniów o przeszłości, która mimo mijającego czasu daje o sobie znać i ma wpływ na teraźniejszość i przyszłość.

Proponowany projekt ma charakter ogólnoszkolny.

Adresatami są uczniowie klas IV, V, VI, VII, VIII.

CELE PROJEKTU:

 • rozwijanie wiedzy o źródłach historycznych,
 • nawiązanie relacji uczniów z członkami rodziny, a także środowiskiem lokalnym,
 • kształtowanie postawy szacunku dla historii dalekiej i bliskiej,
 • rozbudzenie poczucia przynależności do rodziny i środowiska lokalnego,
 • kształcenie umiejętności pracy w zespołowej,
 • przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji na temat przedmiotów będących źródłami historycznymi lub osobami mogącymi być źródłem historii, doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji,
 • poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia,
 • rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych.

METODY PRACY:

Słowne, oglądowe, problemowe, działalności praktycznej.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

 3 miesiące (styczeń, luty, marzec)

Formy i etapy  realizacji projektu.

Etap pierwszy.

Ogłoszenie realizacji projektu, zapoznanie uczniów z zasadami przystąpienia do projektu.

Etap drugi.

Wykonanie (napisanie)  przez uczniów prezentacji multimedialnych, albumów, gazetek, folderów, filmów krótkometrażowych, opowiadań z elementami opisu i zdjęciami, przygotowanie ekspozycji dostarczonych do szkoły źródeł historycznych wraz z opisami, prezentacji zdjęć ( w dowolnej formie) oraz innych będących twórczym pomysłem ucznia form realizacji projektu, a mających na celu prezentację wybranych oraz zgromadzonych źródeł historycznych.

Etap trzeci.

 1. Prezentacja prac uczniów na forum szkoły.
 2. Ocena prac przez komisję w składzie: p. Renata Włodarczyk, p. Rafał Gutowski, p. Monika Hołdyńska.
 3. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.
 4. Zamieszczenie na stronach lokalnych portali internetowych, stronie szkolnej artykułu ze zdjęciami, podsumowującymi realizację oraz finał projektu.

SPODZIEWANE EFEKTY

– integracja społeczności szkolnej i klasowej,

– zainteresowanie dzieci i młodzieży  historią domu rodzinnego,

– umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,

– pogłębienie zainteresowań uczniów w obszarze domu rodzinnego,

-przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

-nabycie przez uczniów umiejętności efektywnego poszukiwania właściwych, potrzebnych oraz niezbędnych informacji,

-dostrzeganie walorów miejsca, w którym uczniowie mieszkają.

PODSUMOWANIE

Fundamentem edukacji patriotycznej, prospołecznej oraz szkolnej,  stanowiącej nieodłączny element procesu dydaktyczno – wychowawczego jest przeświadczenie, że najskuteczniejszym czynnikiem kształtującym osobowość i postawy ucznia jest nauczanie i wychowanie dziecka oparte na poznawaniu miejsca zamieszkania i jego bogactwa kulturowego. Edukacja nie powinna być podejmowana jedynie spontanicznie, ale powinna mieć swoje stałe miejsce w edukacji szkolnej. Zdaniem J. Nikitorowicza „najbardziej istotne jest zauważenie i nadanie przez szkołę wartości temu, co jest dziedzictwem rodzinno – lokalnym, aby dziecko mogło na tej podstawie kształtować tożsamość społeczną”

Renata Włodarczyk nauczycielka historii w SP 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie