„Bezpieczne wakacje” w Szkole Podstawowej w Dziwnowie.

logoNasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Bezpieczne wakacje”. Jednym z zadań przed przystąpieniem do kampanii jest podanie działań promujących bezpieczny wypoczynek. Oto działania w naszej szkole:

 • konkursy plastyczne o tematyce bezpiecznych zachowań w klasach I – VI
 • lekcje wychowawcze, apele szkolne  nt. bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego w różnych rejonach kraju i aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • lekcje o zasadach bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły,
 • naukę zasad ruchu drogowego, zajęcia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • gazetki informacyjna na nt. profilaktyki chorób okresu letniego, np. ukąszenia owadów, udary słoneczne, urazy, itp,
 • spotkanie uczniów klas I- III  z policjantami – realizacja programu profilaktycznego „Gryfuś”
 • zajęcia dla uczniów z pedagogiem dotyczące profilaktyki uzależnień i ryzykownych zachowań podczas wakacji,
 • zajęcia warsztatowe z pielęgniarką szkolną i pedagogiem  nt. uzależnień i konsekwencji podjętych decyzji,
 • zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, „Ratujemy i uczymy ratować”
 • zajęcia z nauczycielami wychowania fizycznego i informatyki na temat bezpiecznych zachowań w środkach komunikacji i internecie
 • pogadanki nt. bezpieczeństwa i zagrożeń podczas korzystania z Internetu, organizacja kampanii szkolnej o cyberprzemocy,
 • zajęcia promujące zdrowe odżywianie się i zdrowy styl życia przeprowadzane w bibliotece szkolnej,
 • udział w kampanii  „Zdążyć przed powodzią”, pogłębienie wiedzy uczniów na temat zjawiska powodzi oraz uświadomienie jak samemu dbać o własne bezpieczeństwo ,
 • realizacja ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” udostępnienie rodzicom ulotek promujących bezpieczne zachowania,
 • realizacja ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”-  udostępnienie rodzicom ulotek promujących bezpieczne zachowania,
 • organizacja imprez promujących bezpieczne spędzanie czasu wolnego – Festyn rodzinny „Postaw na rodzinę,
 • apel na zakończenie roku szkolnego „Bezpieczne wakacje”, cykliczna impreza wcześniej o charakterze środowiskowym, obecnie w ramach pracy szkoły.
 • Ponadto do 30 września 2014 roku na zajęciach lekcyjnych uczniowie wykonają konkursowe prace plastyczne o wakacjach i bezpiecznym spędzaniu czasu wolnego.

                                                            Pedagog szkolny

                                                       Zdzisława Herezo- Kaznowska