Konkurs plastyczny SKO

SKO ogłasza wiosenny konkurs plastyczny pod hasłem „Jaki sport uprawiasz?”.

Słoneczne, cieplejsze dni zachęcają do spędzania czasu na dworze i większej aktywności fizycznej. O tym, w najnowszym numerze „Brawo Banku”, przekonują Kasia i Kuba.

A wy, jaki sport uprawiacie, w co lubicie się bawić na świeżym powietrzu? Biegi, jazda na rolkach a może gra w klasy?

Jesteśmy ciekawi. Namalujcie, narysujcie lub zróbcie kolaż. Na prace czekamy do 10 maja. Autorzy najciekawszych, otrzymają Ipody Shuffle.

Prace należy złożyć o6 – 07 maja u p. Romańczyc.

Zapraszamy!

 Zasady Konkursu.
1. Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika pracy
plastycznej przedstawiającej dyscyplinę sportu, którą uprawia
Uczestnik, hasło Konkursu brzmi: „Jaki sport uprawiasz?”, prace
konkursowe muszą uwzględniać następujące kryteria:
1) sposób przygotowania: praca wykonana odręcznie, musi
być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
2) technika pracy: dowolna technika plastyczna;
3) materiały: dowolne np. ołówek, farby, kredki itp.;
4) format pracy: od A4 do A3.
2. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną (1) własnoręcznie
przygotowaną Pracę („Praca”). Dozwolone są wyłącznie
zgłoszenia indywidualne – zgłoszenie jednej Pracy
przygotowanej przez grupę Uczestników nie będzie przyjęte do
Konkursu.
3. Dodatkowo, każda Praca musi być opisana na rewersie w
następujący sposób:
1) imię i nazwisko (imiona i nazwiska) opiekuna prawnego
Uczestnika (opiekunów prawnych);
2) imię i nazwisko Uczestnika, kategoria wiekowa, do której
zgłaszana jest Praca oraz adres zamieszkania;
3) adres email lub nr telefonu kontaktowego do opiekuna
prawnego Uczestnika Konkursu;
4) oraz podpisane oświadczenie:
Akceptuję Regulamin. Oświadczam, że nadesłana praca jest
wynikiem osobistej twórczości …………………………..………… (imię i
nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem
prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Powszechną Kasę
Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną danych
osobowych moich i dziecka, którego jestem opiekunem, w
celu uczestnictwa w Konkursie plastycznym dla czytelników
ekonomicznego poradnika dla dzieci „Brawo Bank” i w celu
przekazania Nagród zwycięzcom Konkursu,
a także na publikację ww. danych osobowych w przypadku

zwycięstwa w Konkursie w „Brawo Bank” oraz na stronie

SKO http://www.pkobp.pl/index.php/id=konkurs_pl/
section=stud. Nadto udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń
czasowych zgody na wykorzystanie nadesłanej pracy dla
potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. W
przypadku nagrodzenia pracy w Konkursie zobowiązuję się
do przeniesienia na Organizatora autorskich praw
majątkowych do pracy na wszystkich polach eksploatacji
na zasadach ustalonych przez Organizatora..………………………
(podpis opiekuna).
4. Prace nie opisane w powyższy sposób nie będą podlegały
ocenie.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych do Konkursu Prac. Prace
zwycięzców przechodzą na własność Organizatora z chwilą
wydania Nagrody.
6. Prace należy wysłać pocztą lub przesyłką kurierską na
następujący adres Organizatora: PKO Bank Polski S.A.
Departament Komunikacji Korporacyjnej, ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa, z dopiskiem: konkurs „Jaki sport uprawiasz?