Oferta poradni

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wolińska 7b

72-400 KamieńPomorski

Tel/fax  913820773

 

Czynne:  poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 8.00-15.00,

        we wtorki i środy w godz. 8.00-16.30.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim udziela dzieciom i młodzieży szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem młodzieży. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Oferta poradni:

W dziale psychologicznym poradnia oferuje:

diagnozę psychologiczną w zakresie:

 • wczesnego wykrywania niepełnosprawności
 • gotowości szkolnej
 • trudności dydaktycznych
 • trudności wychowawczych
 • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii)
 • ADHD
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
 • dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie
 • dzieci zdolnych
 • relacji rówieśniczych
 • relacji rodzinnych

– terapię indywidualną dzieci i młodzieży,

– terapię indywidualną lub grupową zaburzeń lękowych w ujęciu systemowym,

– terapię indywidualną metodą EEG Biofeedback – metodą doskonalenia funkcji poznawczych, gdzie osoba trenowana uczy się za pomocą sprzężenia zwrotnego optymalnej pracy mózgu,

– zajęcia z kinezjologii edukacyjnej wg P. Dennisona,

– badania przesiewowe wzroku i słuchu,

– badania procesów integracji sensorycznej,

– indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodziców, nauczycieli i wychowawców dotyczące trudności szkolnych i rodzinnych dzieci,,

– warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”,

– warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przygotowujących do nauki w szkołach „Diagnoza gotowości szkolnej”,

– interwencję kryzysową na terenie szkół, placówek, przedszkoli.

W dziale pedagogicznym Poradnia oferuje:

diagnozę pedagogiczną w zakresie:

 • gotowości szkolnej,
 • ryzyka dysleksji
 • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii)
 • trudności dydaktycznych
 • dziecka zdolnego
 • wczesnego wykrywania niepełnosprawności

– badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji

– terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i z trudnościami dydaktycznymi,

– profilaktykę uzależnień,

– pomoc dzieciom i ich rodzicom w zakresie integracji w edukacji wczesnoszkolnej,

– poradnictwo i konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli, wychowawców, dotyczące trudności w nauce.

W dziale logopedycznym poradnia oferuje:

– przesiewowe badania logopedyczne dzieci na terenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach,

– diagnozę logopedyczną zaburzeń mowy,

– terapię logopedyczną,

– instruktaże dla rodziców z zakresu reedukacji mowy,

– konsultacje z nauczycielami.

W dziale zawodoznawczym poradnia oferuje:

– lekcje zawodoznawcze na terenie szkół i placówek,

– udzielanie porad indywidualnych i grupowych dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia,

– upowszechnianie informacji zawodoznawczych,

– systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów, nauczycieli i rodziców na informacje edukacyjno – zawodowe.

 

Ponadto oferujemy:

–        prowadzenie Rad Pedagogicznych zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami (po uprzednim uzgodnieniu),

–        prelekcje, warsztaty, konsultacje dla rodziców i nauczycieli zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami,

–        udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno- wychowawczych,

–        współpracę w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i młodzieży

–        udzielanie pomocy nauczycielom w rozpoznawaniu u uczniów, specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia dysleksji u    uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

–        warsztaty dla nauczycieli „Jak pracować z dzieckiem ryzyka dysleksji w szkole?”, „Wspieranie rodziców dziecka ryzyka dysleksji”,

–        pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,

–        wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego,

–        prowadzenie rozmów z nauczycielami i rodzicami dzieci z klas 1-3 dotyczących integracji dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi,

–        udzielanie porad dla nauczycieli w zakresie:

 • prowadzenia ćwiczeń korekcyjno- kompensacyjnych na terenie placówek oświatowo- wychowawczych
 • doboru metod pracy z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji, dzieckiem z deficytami rozwojowymi, uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniem z trudnościami dydaktycznymi i zaburzeniami zachowania
 • opracowywania i realizowania indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci i młodzieży i niedostosowanej społecznie
 • opracowywania i realizowania planów działań wspierających dzieci i młodzież wymagających  pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

Wszystkie formy pomocy wymagają wcześniejszej rejestracji w sekretariacie poradni.